iCONS Bigdata 
บริษัท อินฟอร์เมชั่น คอนสตรัคชั่น จำกัด สำนักงานใหญ่ : 0105-54802-3241
207/178–179 ซอยเพชรเกษม 112 ถนนเพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม
กรุงเทพมหานคร 10160
โทร 02 810 8892-6
แฟกซ์ 02 810 8897

ใบเสนอราคา

[เอกสารอัตโนมัติผ่านระบบ ออกเมื่อวันที่ 03/12/2121 13:19]
ลำดับ ชื่อแพ็กเกจ จำนวน ราคา/หน่วย รวม
1. ห้างสรรพสินค้าและอาคารทั่วไป ในกรุงเทพ ที่สร้างเสร็จปี 2560-2561 พร้อมชื่อผู้รับเหมาก่อสร้าง
 • รายชื่อโครงการ รายละเอียด มูลค่าโครงการ
 • อาคารทั่วไป (อาคารสำนักงาน,โชว์รูม,ที่ทำการรัฐ, ธนาคาร, ไปรษณีย์)
 • ห้างสรรพสินค้า (คอมมูนิตี้มอลล์,ซุปเปอร์มาร์เก็ต,ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่,ชอปปิ้งเซ็นเตอร์)
 • กรุงเทพมหานคร
 • สร้างเสร็จภายในปี 2560,2561
 • รายชื่อผู้รับเหมาก่อสร้าง พร้อมเบอร์ติดต่อ
 • รูปแบบ Excel File
 • จำนวน 362 รายชื่อ
1 5,400.00 5,400.00
รวม 5,400.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 378.00
ห้าพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบแปดบาทถ้วน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,778.00
1. กรอกรายละเอียดการสั่งซื้อ
ชื่อ-นามสกุล *
ชื่อบริษัท
ที่อยู่ *
ใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงิน
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี *  Ο สำนักงานใหญ่ Ο สาขา __________________________
อีเมล์ *
โทรศัพท์มือถือ *
____________________________________
ยืนยันการสั่งซื้อ
2. วิธีการจ่ายชำระ
3. เงื่อนไขการสมัคร
 1. เอกสารนี้มีอายุ 7 วัน นับจากวันที่ท่าน Download ใบเสนอราคานี้เท่านั้น
 2. ท่านจะได้รับข้อมูลในรูปแบบ File Excel ภายใน 1 ชั่วโมง หลังจากบริษัทฯ ได้รับใบ Pay in ยืนยันจากจ่ายชำระเข้ามา
 3. หากท่านมีความประสงค์ขอคืนเงิน บริษัทฯ ยินดีคืนเงิน เฉพาะกรณีท่านร้องขอก่อนที่ทางบริษัทฯ ส่งข้อมูลไปให้เท่านั้น หากบริษัทฯ มีหลักฐานการส่ง File ข้อมูลไปให้ท่านแล้ว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงิน ไม่ว่าจะกรณ๊ใดๆ ก็ตาม