iCONS Bigdata 
บริษัท อินฟอร์เมชั่น คอนสตรัคชั่น จำกัด สำนักงานใหญ่ : 0105-54802-3241
207/178–179 ซอยเพชรเกษม 112 ถนนเพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม
กรุงเทพมหานคร 10160
โทร 02 810 8892-6
แฟกซ์ 02 810 8897

ใบเสนอราคา

[เอกสารอัตโนมัติผ่านระบบ ออกเมื่อวันที่ 17/09/2121 07:36]
ลำดับ ชื่อแพ็กเกจ จำนวน ราคา/หน่วย รวม
1. รายชื่อโครงการโรงแรมสร้างใหม่และโรงแรมที่ปรับปรุงเสร็จภายในปี 2562
 • ชื่อโครงการโรงแรม พร้อมรายละเอียด
 • รายชื่อเจ้าของโครงการ ที่อยู่ เบอร์โทร อีเมลล์ เว็บไซท์
 • เฉพาะโรงแรมเท่านั้น
 • ประเภทงานสร้างใหม่ ปรับปรุงโรงแรม ขยายโรงแรม
 • ประเทศไทย
 • สร้างเสร็จภายในปี 2562
 • รูปแบบ Excel File
 • จำนวน 133 รายชื่อ
1 6,900.00 6,900.00
รวม 6,900.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 483.00
เจ็ดพันสามร้อยแปดสิบสามบาทถ้วน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7,383.00
1. กรอกรายละเอียดการสั่งซื้อ
ชื่อ-นามสกุล *
ชื่อบริษัท
ที่อยู่ *
ใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงิน
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี *  Ο สำนักงานใหญ่ Ο สาขา __________________________
อีเมล์ *
โทรศัพท์มือถือ *
____________________________________
ยืนยันการสั่งซื้อ
2. วิธีการจ่ายชำระ
3. เงื่อนไขการสมัคร
 1. เอกสารนี้มีอายุ 7 วัน นับจากวันที่ท่าน Download ใบเสนอราคานี้เท่านั้น
 2. ท่านจะได้รับข้อมูลในรูปแบบ File Excel ภายใน 1 ชั่วโมง หลังจากบริษัทฯ ได้รับใบ Pay in ยืนยันจากจ่ายชำระเข้ามา
 3. หากท่านมีความประสงค์ขอคืนเงิน บริษัทฯ ยินดีคืนเงิน เฉพาะกรณีท่านร้องขอก่อนที่ทางบริษัทฯ ส่งข้อมูลไปให้เท่านั้น หากบริษัทฯ มีหลักฐานการส่ง File ข้อมูลไปให้ท่านแล้ว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงิน ไม่ว่าจะกรณ๊ใดๆ ก็ตาม