iCONS Bigdata 
บริษัท อินฟอร์เมชั่น คอนสตรัคชั่น จำกัด สำนักงานใหญ่ : 0105-54802-3241
207/178–179 ซอยเพชรเกษม 112 ถนนเพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม
กรุงเทพมหานคร 10160
โทร 02 810 8892-6
แฟกซ์ 02 810 8897

ใบเสนอราคา

[เอกสารอัตโนมัติผ่านระบบ ออกเมื่อวันที่ 03/12/2121 14:21]
ลำดับ ชื่อแพ็กเกจ จำนวน ราคา/หน่วย รวม
1. รายชื่อผู้จำหน่ายและติดตั้ง อลูมิเนียม
  • ชื่อบริษัท พร้อมที่อยู่ เบอร์โทรศัทพ์ เบอร์แฟกซ์ อีเมลล์ (ถ้ามี) และ เว็ปไซท์
  • ผู้จำหน่ายและติดตั้ง
  • ประตูหน้าต่างอลูมิเนียม ตกแต่งภายในและภายนอกอาคาร
  • รูปแบบ Excel File
  • จำนวน 50 รายชื่อ
1 2,200.00 2,200.00
รวม 2,200.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 154.00
สองพันสามร้อยห้าสิบสี่บาทถ้วน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,354.00
1. กรอกรายละเอียดการสั่งซื้อ
ชื่อ-นามสกุล *
ชื่อบริษัท
ที่อยู่ *
ใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงิน
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี *  Ο สำนักงานใหญ่ Ο สาขา __________________________
อีเมล์ *
โทรศัพท์มือถือ *
____________________________________
ยืนยันการสั่งซื้อ
2. วิธีการจ่ายชำระ
3. เงื่อนไขการสมัคร
  1. เอกสารนี้มีอายุ 7 วัน นับจากวันที่ท่าน Download ใบเสนอราคานี้เท่านั้น
  2. ท่านจะได้รับข้อมูลในรูปแบบ File Excel ภายใน 1 ชั่วโมง หลังจากบริษัทฯ ได้รับใบ Pay in ยืนยันจากจ่ายชำระเข้ามา
  3. หากท่านมีความประสงค์ขอคืนเงิน บริษัทฯ ยินดีคืนเงิน เฉพาะกรณีท่านร้องขอก่อนที่ทางบริษัทฯ ส่งข้อมูลไปให้เท่านั้น หากบริษัทฯ มีหลักฐานการส่ง File ข้อมูลไปให้ท่านแล้ว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงิน ไม่ว่าจะกรณ๊ใดๆ ก็ตาม